KONTAKTY

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Karlovarská 106
252 61 Jeneč u Prahy
tel: +420 220 981 452
info@domafit.cz

Zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Domafit fitness, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Domafit fitness, s.r.o., se sídlem Zahradní 105, 252 61 Jeneč, identifikační číslo: 26440709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82425 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Zahradní 105, 252 61 Jeneč, adresa elektronické pošty info@domafit.cz, telefon +420 220 981 452.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation „GDPR“) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.1.4. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:
2.1.4.1. Jméno, příjmení a adresa
2.1.4.2. Emailová adresa
2.1.4.3. Telefonní číslo
2.1.4.4. Číslo účtu/platební karty (při využití možnosti bezhotovostní platby)
2.1.4.5. IP adresa (při návštěvě eshopu)
2.1.4.6. Soubory cookies

 

3. ÚČEL A ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat a osoby zajišťující marketingové služby.

5.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši emailovou adresu.

5.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme také prostřednictvím emailových dotazníků v rámci hodnocení na zbozi.cz. Dotazník Vám je zaslán prostřednictvím emailu s výzvou na vyplnění dotazníku spokojenosti s objednávku v e-shopu a žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v e-shopu. Dotazníky i hodnocení budou dostupné na stránkách zbozi.cz. Tyto informace jsou zasílány pouze těm zákazníkům, kteří projevili souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

5.4. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.5. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. BEZPEČNOST

6.1. Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat, tak abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo k jejich neoprávněnému zveřejnění. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických či manuálních prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech a/nebo na zabezpečených serverech provozovatelů Webových stránek.

6.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte:
7.1.1. právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,
7.1.2. právo na opravu, popřípadě omezení jejich zpracování,
7.1.3. právo na výmaz Vašich osobních údajů
7.1.4. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
7.1.5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,
7.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písmeně nebo elektroniky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

8.3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.

ZDRhOTk2